ABOUT

Swedish

”A Life among others” eller på svenska ”Ett liv bland andra” är ett projekt som innefattar flera olika element. Bok. Musik. Film. Alla dessa kommer produceras genom Ladysnow Society.

Bok

Grunden till hela projektet är en berättelse i bokformat. Just nu skrivs berättelsen om en man och hans liv. Från ungdomen genom lycka och förtvivlan i vuxen ålder och ensamheten i slutet av livet. Bokens huvudkaraktär är baserad i Norrland någonstans men reser runt hela världen.

Runt omkring dig, varje dag, ser du människor som du inte har någon aning om vem de är eller vad de har gjort. Du kan sitta bredvid en människa på bussen på väg till skolan som har en fantastisk berättelse om sin långa resa som gjordes för 40 år sen. Vid bordet bredvid på lunchrestaurangen kanske det sitter någon som har varit väldigt nära döden och fått en helt ny syn på livet. Människor som irrar runt på lördagsmorgonen på stan för att hitta kläder eller något annat vardagligt kan ha gjort något enastående, som att rädda än människa från att drunkna. Och mitt i allt detta står du. Du har också ett liv värt att berätta. Ett liv bland alla dessa andra liv. Ett liv bland andra.

Musik

Varje liv borde ha ett soundtrack. Tyvärr är det så att det inte spelas musik vid varje viktig händelse i ens liv. Du har musik runt omkring dig nästan hela tiden. Genom din vardag står det radioapparater överallt och bombarderar dig med musik som någon annan valt, i klädaffären, på matbutiken och på bilbesiktningen. Varför är det då så att det nästan aldrig spelas rätt musik vid rätt tillfälle. Visst skulle det vara trevligt med en orkester som samtidigt som du tog dina första steg i livet levererade ett pampigt soundtrack. Eller några smäktande stråkar som spelas i bakgrunden när du kysser din kommande fru för första gången en sommarkväll.

Mannen i boken kommer få ett soundtrack till flera av hans viktiga händelser. ”All this time you’ve been waiting for this” står för musiken och släppa den i obestämd takt under tiden att boken skrivs. Släppen blir tio till antalet och varje släpp blir i EP-format. En huvudlåt där texten är kopplad till en händelse i boken, en instrumental introlåt till huvudlåten, en alternativ version av huvudlåten och en filmisk instrumental låt i mer traditionell stil.

Film

Nu för tiden när nästan varje person i din omkrets har en smart telefon med möjlighet att spela in video så kan faktiskt nästan ett helt liv filmas. Ett barn idag kan ha sina första steg på video, skolavslutning och allt som kommer senare i livet. Dock är det oftast inte så roligt att se, samt oftast en kamera från en vinkel. Vår huvudkaraktär kommer få en helt annan filmupplevelse genom detta projekt.

Vid varje musiksläpp kommer ”Faster More Intense” att spela in en musikvideo till en av låtarna, även en del kortfilmer är planerade, som alla har koppling till boken.

 

English

”A Life among others” is a project that involves several elements. Book. Music. Video. All of these will be produced by the Ladysnow Society.

Book

The Foundation for the entire project is a story in book format. The story are written right now and is a story about a man and his life. From adolescence through happiness and despair in adulthood and the solitude at the end of life. The book’s main character is based somewhere in the north of Sweden (Norrland) but travels all around the world.

Around you, every day, you see people that you have no idea who they are or what they have done. You can sit next to a man on the bus on the way to school which has an amazing story of his long journey that was made 40 years ago. At the next table at a lunch restaurant maybe there is someone who has been very close to death and got a brand new outlook on life. People wandering around on a Saturday morning on the town to find clothing or some other mundane thing may have done something outstanding, as to save someone from drowning. And in the midst of all this: You. You also have a life worth telling. A life among all these other lives. A life among others.

Music

Every life should have a soundtrack. Unfortunately, it is not played music at every important event in one’s life. You have music around you almost all the time. Through your daily life, there is radios everywhere and bombards you with music chosen by someone else, in the clothing store, supermarket and the gym. Why then is it so that it almost never played the right music at the right time. Wouldn’t it be nice with an orchestra delivering a grand soundtrack at the same time you took your first steps in life. Or some lush strings that are played in the background when you kiss your future wife for the first time on a summer evening.

The man in the book will get a soundtrack for several of his important events. ”All this time you’ve been waiting for this” will be delivering the music and releasing it in the meantime that the book is written. The releases will be ten in number and every release will be in in EP format. A single song with text that is attached to an event in the book, an instrumental intro song for the single track, an alternate version of the song and a cinematic instrumental track in the more traditional style.

Video

Now-a-days when almost every person in your surroundings has a smart phone with the ability to record video, you can almost film an entire life. A child today might have their first steps on video, graduation and all that comes later in life. However, it is usually not so fun to watch and usually one camera angle. Our main character will get a completely different movie experience through this project.

With every music release ”Faster More Intense” will produce a music video for one of the songs, also some short films are planned, each with a connection to the book.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *